Kayıt Ol

Kayıt olun, görevler yapın ve kazanın.

Üyelik

Üyelik

Profil

Profil

Telefon numaranız hiç kimseyle paylaşılmaz.

Tamamla

Tamamla

Aşağıdaki Kullanıcı Sözleşmesi'ni okudum, kabul ediyorum.

GOREVHUB .COM - ÜYELİK SÖZLEŞMESİ VE GENEL ŞARTLAR

SÖZLEŞMENİN TARAFLARI :

1. İşbu Üyelik sözleşmesi (aşağıda kısaca “Sözleşme” olarak anılacaktır); GOREVHUB Yayıncılık ve Network Marketing Firması kısaca “GOREVHUB .COM” olarak anılacaktır) üyelik formunu doldurarak doğruluğunu beyan eden ÜYE ile aşağıdaki hüküm ve şartlar çerçevesinde kabul edilmiştir.

2. GOREVHUB .COM ve ÜYE, bundan böyle tek başlarına "Taraf" beraberce “Taraflar" olarak anılacaktır.

SÖZLEŞME’NİN KONUSU, KAPSAMI ve TANIMLAR :

1. İşbu Sözleşme’nin konusunu; 3.şahıs ve Kurumların hak sahibi olduğunu beyan ettiği görev hizmetleri için Platform sağlayıcı olan GOREVHUB .COM ile ÜYE’lerin hak ve sorumlulukları oluşturur.

2. GOREVHUB.COM: Görev yapmak isteyen ve hizmet satan üyelerin, hizmet talebinde buluna n üyelere hizmet talebinin güvenli bir şekilde sonuçlanmasını sağlayan geliştirmiş olduğu iş planı çerçevesinde üyelerine kazanç sağlatmayı hedefleyen  girişimcilik hizmetlerini bir arada sunan, öğrenci ve ev hanımlarını kalkındı rmayı hedefleri arasına alan sosyal sorumluk projesini ifade eder.

3. Görev Veren: GOREVHUB .com web sitesin de üye kaydı yaptırarak hizmet alma talebinde bulunan gerçek ve/veya tüzel kişileri ifade eder.

4. Görevci : GOREVHUB .com web sitesinde görev yapıp para kazanma maksatı ile dahil olmuş gerçek ve/vey a tüzel kişileri ifade eder.

TARAFLARIN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ :

 GÖREV VEREN VE GÖREVCİ ÜYELERİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ:

1. Görev Veren ve Görevci, GOREVHUB.com sitesinin hizmet alanla ve hizmet veren arasında bir platform sağlayıcı olduğunu, alınacak hizmetle ile ilgili hiç bir vaadi, taahhüdü, garantisi ve sorumluluğu olmadığını kabul eder.

2. Görev Veren ve Görevci, GOREVHUB .com si tesine kayıt olurken veya hizmet talebinde bulunurken verdiği adres, telefon ve diğer iletişim bilgilerinin doğruluğundan ve içeriğinden sorumlu olup, eksik, yanlış ve hatalı bilgiler nedeni ile hizmetin yapılamamasından dolayı GOREVHUB .com’u sorumlu tutamaz.

3. Görev Veren ve Görevci, GOREVHUB .com si tesinin hiç bir garanti, vaat ve taahhütte bu lunmadığını kabul ve beyan eder.

4. Görev Veren ve Görevci, , ücreti karşılığı aldığı E - Kitapların iadesi olmayacağı için para iadesini hiçbir şekilde talep edemez.

5 . Görev Veren ve Görevci,, GOREVHUB .com sitesi üzerinden yasalara uygun hareket etmek zorundadır.

GÖREVCİNİN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. Görevci, üyelik formunda belirtmiş olduğu isim, soy isim, telefon, adres ve sair ticari / kurumsal bilgilerinin doğru ve güncel olduğunu taahhüt eder.

2. Görevci, sunmuş olduğu içerik, görsel, ürün ve hizmetler ile ilgili 3.Şahıslara karşı tek başına sorumlu olduğunu, 3.Şahıslardan gelebilecek her türlü hak talebinin ve yasal başvuruların tek muhatabı olduğunu, SİTE ü zerinden sundu ğu içerikler ile ilgili GOREVHUB .COM'un uğrayacağı her türlü zararı tazminle yükümlü olduğunu kabul ve taahhüt eder.

 3. Görev Veren , istediği zam an ve gerekçesiz olarak GOREVHUB.COM sitesinde yayınlanan hizmeti kaldırma veya geçici olarak d urdurma, kendisine sağlanan hizmeti durdurma veya tamamen sona erdirme hakkına sahiptir. Ancak o zamana kadar o naylanmış hizmetler ile ilgili Görev Verenin ifa yükümlülüğü devam etmektedir.

4. Görev Veren, GOREVHUB.com’da tüketiciyi aldatıcı, yanıltıcı veya onun tecrübe ve bilgi noksanlıklarını istismar edici, tüketicinin can ve mal güvenliğini tehlikeye düşürücü, şiddet hareketlerini ve suç işlemeyi özendirici, kamu sağlığını bozucu, hastaları, yaşlıları, çocukları ve özü rlüleri istismar edici görevler ekleyemez ve ayrıca örtülü reklam yapamaz. Bu ilkelere aykırı içerik yayınlanmasından doğan t üm hukuki ve cezai sorumluluk Görev Verene a aittir.

GOREVHUB .COM’UN HAK VE YÜKÜMLÜLÜKLERİ

1. GOREVHUB .COM ,İş bu sözleşmede bahsi geçen web sitesini tek taraflı istediği zaman durdurabilir, tamamen iptal edebilir, farklı bir alan adına yönlendirebilir. GOREVHUB .COM bu kapsamda üyelerine kesintisiz ve süresiz hizmet vereceğini taahhüt etmez.

2. GOREVHUB .COM, Üyeler tarafın dan sisteme yüklenen her türlü içerik, görsel ve sair verilerin doğruluğunu, ilanların ve içeriklerinin 3.Kişilerin haklarını ihlal edip etmediğini kontrol etmez ve kullanıcıla ra bu garantiyi vermez. GOREVHUB .com gerekli gördüğünde üyeler tarafından yüklen en görevleri, içerikleri ve/veya benzeri verilerin yayınını durdurabilir ve tamamen kaldırabilir.

3. GOREVHUB .COM, Üyelerin, yanıltıcı ve aldatıcı içerik yayınlandığının tespiti ve/veya şikayet ve yasal başvuru halinde yayınlanan görevlerin yayınını ge çici veya sürekli olarak durdurma ve/veya ÜYE’nin hesabını geçici veya tamamen kapatma hakkını saklı tutar.

4. GOREVHUB .COM, Üyelerin vermiş olduğu iletişim bilgilerini, pazarlama ve istatistiksel amaçlı kullanabilir.

5. GOREVHUB .COM, gerekli g ördüğü takdirde, herhangi bir bildirimde bulunmadan üyelere ait hesapları dondurabilir, kısıtlayabilir ya da tamamen iptal edebilir. Hesabı dondurulan veya kısıtlanan ÜYE yazılı olarak talepte bulunduğu takdirde, kısıtla manın ve iptalin sebebi GOREVHUB .com tarafından yazılı olarak kendisine bildirilir.

6. GOREVHUB .COM sitesi işbu sözleşme üzerinde tek taraflı olara k değişiklik yapabilir. GOREVHUB .com yapılan değişiklikleri site üzerinden bildirecektir ve son versiyonun yayın tarihini bulunduracaktır. Üyeler şahsi ve kendilerine özel bildirim yapılmaması nedeni ile işbu sözleşmeye uymaktan imtina edemezler.

SÖZLEŞME’NİN ASKIYA ALINMASI, FESHİ VE TAZMİN

Sözleşme’nin Taraflardan biri tarafından ihlal edilmesi, Sözleşme ile belirlenmiş yükümlülü klerden herhangi birinin yerine getirilmemesi durumunda, diğer taraf, sözleşmeyi geçici olarak askıya alma, durdurma ve ya feshetme hakkına sahiptir.

GİZLİLİK

Taraflar, bu sözleşme ve bu sözleşmeye dayalı olarak yaptıkları işten dolayı birbirlerinden elde edecekleri gizli bilgileri aksine herhangi bir hukuki gerekçe yok ise, üçüncü şahıs ve kuruluşlarla paylaşmayacaklarını ifşa etmeyeceklerini taahhüt ederler.

FİKRİ VE SINAİ MÜLKİYET HAKLARI

İşbu sözleşme çerçevesinde Okuyucu , Görev Veren ve Görevci olarak kaydını yapmış üye, web sitesine yüklediği veya GOREVHUB .COM’un sistem üzerinde kullanılmak üzere tevdi edilmiş her türlü materyalin, hiçbir gerçek ya da tüzel k işinin haklarının ihlal edilmediğini; bu hakları, kanuna aykırı olarak kullanmadığını, kabul, beyan ve taahhüt eder.

MÜCBİR SEBEPLER

Taraflardan birinin veya her ikisinin çalışma imkanlarını kısmen veya tamamen, geçici veya daimi olarak durduracak şeki lde ve derecede meydana gelecek ve önceden taraflarca öngörülemeyen doğal afetler, harp, seferberlik, yangın, grev ve benzeri haller mücbir sebepler olarak kabul edilecektir. İnternet genel altyapısında meydana gelen bir arızadan dolayı internete erişimin geçici veya kalıcı olarak kesilmesi durumu da tarafların öngöremeyeceği bir mücbir sebep olarak kabul edilecektir.

DELİL SÖZLEŞMESİ

Taraflar, işbu Sözleşme çerçevesinde meydana gelebilecek uyu şmazlıklarda münhasıran GOREVHUB .COM’un bilgisayar kayıtları nın, ÜYE ile yapılan elektronik posta kayıtlarının, adserver kayıtlarının, bilgisayar ortamında tutulan muhasebe kayıtlarının ve sair ticari defter ve kayıtlarının H.M.K m.193 hükmü uyarınca kesin delil olarak yargı mercilerine sunulacağını ve bu maddenin bir delil sözleşmesi teşkil ettiğini, kabul ve beyan eder. ÜYE, bu kayıtların tek muteber kayıt olduğunu ve bu kayıtlara hiçbir şekilde itiraz etmemeyi şimdiden kabul, beyan ve taahhüt etmiştir.

TEBLİGAT

1. Bu Sözleşme dolayısıyla yapıl aca k olan tüm ihbarlar, GOREVHUB .COM’un bilinen e - posta adresi ve ÜYE’nin üyelik formunda belirttiği e - posta adresi vasıtasıyla yapılacaktır.

2. Tarafların 1. maddede belirtilen adresleri geçerli tebligat adresleri olup, Taraflar, adres değişikliklerini e n geç 5 (beş) iş günü içerisinde yazılı olarak diğer tarafa bildirmediği takdirde belirtilen adreslere gönderilecek tebligatların geçerli tebligatın tüm hukuki sonuçlarını doğuracağını bey an, kabul ve taahhüt ederler.

UYGULANACAK HUKUK VE YETKİLİ MAHKEME

1. Taraflar, ortaya çıkabilecek her türlü uyuşmazlığı öncelikle kendi aralarında ve sulh yoluyla halletmeye gideceklerdir.

2. Bu Sözleşme ile ilgili olarak çıkabilecek bütün ihtilaflarda öncelikle bu Sözleşme hükümleri, bu Sözleşme’de bulunmay an hükümlerde ise Türk Kanunları (BK, TTK, HMK, TMK ve sair) uygulanacaktır.

3. Uyuşmazlıkların sulh yoluyla hallinin mümkün o lmadığı durumlarda ise, İstanbul Merkez Adliyesi Mahkemeleri ve İcra Daireleri yetkilidir.

YÜRÜRLÜK

İşbu Sözleşme 11(on bir) madde olarak d üzenlenmiş olup ÜYE’nin  GOREVHUB .com sitesine üye olma beyanına müteakip okuması ve onaylaması ile yürürlüğe girmiştir.

Zaten üye misiniz? Giriş Yapın
Ana Sayfaya dönmek için tıklayınız.